Płytki

Program priorytetowy “Moja Woda”

 

 Informacje ogólne

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której
znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości,dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Finansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę,
uruchomienie instalacji:

do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),

do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,

do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),

do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,

do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).


Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów. Warunki: minimalna wartość kosztu zadania 2000 zł, minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3. Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem podpisanego wniosku do Funduszu.
Termin realizacji inwestycji nie później niż 30.06.2024 r.
Termin złożenia dokumentów do rozliczenia dotacji nie później niż 31.07.2024 r.
Nabór wniosków w okresie od 03 sierpnia 2023 r do wyczerpania środków.

 

Kroki do uzyskania dofinansowania

1. Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem naboru wniosków zamieszczonym poniżej.
2. Zaloguj się (jeżeli nie posiadasz jeszcze konta – najpierw zarejestruj się) na Portalu Beneficjenta i pobierz formularz wniosku z zakładki OFERTY FUNDUSZU -> PROGRAMY I KONKURSY zgodnie z instrukcją.
3. Wypełnij wniosek i upewnij się, czy wszystko zostało prawidłowo wypełnione klikając w prawym górnym rogu wniosku „Weryfikacja formularza” (żadne pole nie może wyświetlać się na czerwono, status wniosku musi być „poprawny”) a następnie zapisz prawidłowo wypełniony wniosek na swoim dysku.
4. Prześlij zapisaną wersję elektroniczną (tj. wypełniony plik PDF niepodpisany a nie skan) za pomocą skrzynki podawczej PDF na swoim koncie w Portalu Beneficjenta.
5. Złóż wersję podpisaną wniosku:
– za pomocą Profilu Zaufanego zgodnie z instrukcją (jest to zalecana przez nas droga, przyspieszająca wpływ wniosku. PRZESŁAĆ NALEŻY PODPISANY wcześniej dokument zgodnie z częścią A instrukcji!)
–  lub wydrukuj wniosek, podpisz (oraz daj do podpisu osobom trzecim jeśli dotyczy) i złóż osobiście w siedzibie Funduszu na dzienniku podawczym lub wyślij pocztą tradycyjną na adres: WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.

UWAGA: wymagane jest złożenie wniosku w OBU wersjach tj. elektronicznej (o której mowa w pkt 4) oraz podpisanej (o której mowa w pkt 5). Obie wersje muszą mieć taką samą sumę kontrolną (suma kontrolna to ciąg znaków generujący się pod kodem kreskowym na górze pierwszej strony. Suma ta powtarzana jest na każdej stronie więc nie można wymieniać pojedynczych stron. Suma zmienia się po każdej zmianie wprowadzonej we wniosku.

 

Linki do druków i pozostałe niezbędne informacje znajdziesz po pobraniu pliku PDF
TUTAJ

Program Moja Woda

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

APiS Ikona Skontaktuj się z nami

    Płytki